Thời điểm đăng tải

16/04/2021

10:35

Thời điểm đóng thầu

26/04/2021

11:00

Thời gian còn lại

0 giờ

THỜI ĐIỂM MỞ THẦU

04/2021
26
11:00
 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20210437755 - 00
Số hiệu KHLCNT 20210332284
Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 3) các gói thầu thuộc vốn Sản xuất kinh doanh điện năm 2021 - Công ty Thủy điện Đại Ninh
Lĩnh vực Phi tư vấn
Bên mời thầu Chi Nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty thủy điện Đại Ninh
Tên gói thầu Gói thầu số 14: Cung cấp dịch vụ diệt mối, chuột và côn trùng cho công trình và nhà xưởng
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2021 - Công ty Thủy điện Đại Ninh
Chi tiết nguồn vốn SXKD điện năm 2021
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầu Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/04/2021 10:35 Đến ngày 26/04/2021 11:00
Phát hành E-HSMT Miễn phí
Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày
Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Lâm Đồng

MỞ THẦU

Thời điểm đóng/mở thầu 26/04/2021 11:00
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu 397.345.080 VND (Ba trăm chín mươi bảy triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn tám mươi đồng chẵn)

BẢO ĐẢM DỰ THẦU

Số tiền bảo đảm dự thầu 5.000.000 VND (Năm triệu đồng chẵn)
Hình thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Hồ sơ mời thầu
File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!
Quyết định phê duyệt
Chương I: Chỉ dẫn nhà thầu
Chương II: Bảng dữ liệu
Chương III: Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Chương IV: Biểu mẫu mời thầu và dự thầu
[Mục 1 - Biểu mẫu scan và đính kèm];
[Mục 2 - Biểu mẫu bên mời thầu];
[Mục 3 - Biểu mẫu dự thầu]
Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Chương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
Chương VII: Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VIII: Biểu mẫu hợp đồng
Tệp tin khác:
E.HSMT goi thau so 14.docx
Làm rõ E-HSMT