Thời điểm đăng tải

16/04/2021

10:28

Thời điểm đóng thầu

26/04/2021

10:45

Thời gian còn lại

0 giờ

THỜI ĐIỂM MỞ THẦU

04/2021
26
10:45
 

THÔNG TIN CHI TIẾT

Hình thức thông báo Đăng lần đầu
Loại thông báo Thông báo thực
Số TBMT 20210433790 - 00
Số hiệu KHLCNT 20210331489
Tên KHLCNT Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) các gói thầu thuộc vốn SXKD điện năm 2021 - Công ty Thủy điện Đại Ninh
Lĩnh vực Xây lắp
Bên mời thầu Chi Nhánh Tổng Công ty Phát điện 1 - Công ty thủy điện Đại Ninh
Tên gói thầu Gói thầu số 8: Phát quang, vét dọn đất mương thoát nước các hạng mục công trình thủy điện Đại Ninh
Phân loại Hoạt động chi thường xuyên
Tên dự toán mua sắm Kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năm 2021 - Công ty Thủy điện Đại Ninh
Chi tiết nguồn vốn SXKD điện năm 2021
Loại hợp đồng Trọn gói
Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 9 Tháng

Tham dự thầu

Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 16/04/2021 10:28 Đến ngày 26/04/2021 10:45
Phát hành E-HSMT Miễn phí
Thời gian hiệu lực của E-HSDT 60 Ngày
Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Địa điểm thực hiện gói thầu Tỉnh Lâm Đồng

MỞ THẦU

Thời điểm đóng/mở thầu 26/04/2021 10:45
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Dự toán gói thầu 1.404.053.052 VND (Một tỷ bốn trăm lẻ bốn triệu năm mươi ba nghìn năm mươi hai đồng chẵn)

BẢO ĐẢM DỰ THẦU