Thông báo từ Bộ


Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020

01/08/2012 09:30

32-2012-QĐ.doc

Nhằm xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông hiện đại, ngày 27/7/2012 thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 32/2012/QĐ-TTg về việc quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN