Kết quả lựa chọn nhà thầu

13/02/2018 08:47

- Dự án: Hệ thống Quản lý và điều hành Bến xe Điện tử
- Gói thầu: Xây dựng phần mềm (bao gồm cả cài đặt và đào tạo chuyển giao)

- Tên nhà thầu trúng thầu: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Phía Nam.

- Giá trúng thầu: 4.905.000.000 đồng (Bốn tỷ, chín trăm lẻ lăm triệu đồng).

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngàyTrung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý thành phố Hồ Chí Minh