Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 8 NĂM 2020

30/09/2020 15:36

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1gtSlMoo_5DcH-OGHVcSFv879oCEHs9PF/view?usp=sharing

THÔNG BÁO LIÊN QUAN