Thông báo từ Bộ


Về việc công nhận kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 24 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh

11/09/2020 16:53

1696 qd-qldt.pdf

Ngày 11/9/2020 Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu ra Quyết định số 1696/QĐ-QLĐT về việc công nhận kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu Kỳ 24 tại Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh.

https://drive.google.com/file/d/1Cg3MBEgaGU45Z_JmxWsD_u7L1kyX1VcM/view?usp=sharing

THÔNG BÁO LIÊN QUAN