Thông báo từ Bộ


Thông báo vv tạm ngưng cung cấp dịch vụ

31/08/2020 10:27

Danh sach goi thau gia han tu dong (1).docx

Kính gửi Bên mời thầu, Nhà thầu,
Để nâng cấp chức năng đáp ứng quy định Thông tư  05/2020/TT-BKHĐ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 30/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, kể từ 19h00 đến 23h59 Thứ hai ngày 31/8/2020,  Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ.
Các gói thầu đấu thầu qua mạng có thời điểm đóng, mở thầu trong thời gian Hệ thống tạm ngừng cung cấp dịch vụ nêu trên được tự động gia hạn đến 09h00 Thứ ba ngày 01/9/2020 theo đúng quy định tại tại Điều 7 Thông tư 04/2017/TT- BKHĐT ban hành ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Trân trọng!

THÔNG BÁO LIÊN QUAN