Thông báo từ Bộ


Danh sách Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu cao

18/08/2020 15:25

Tỷ-lệ-tiết-kiệm-cao.pdf

Chi tiết danh sách Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu cao (Đính kèm công văn số 4276/BKHĐT-QLĐT ngày 02/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tại file đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN