Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 05 THÁNG NĂM 2020

05/06/2020 09:56

Số liệu thống kê tháng 5.rar


Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1Abr9r0aaB92Pyf_jxWWkxhPEb3N5Bopk/view?usp=sharing

THÔNG BÁO LIÊN QUAN