Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 04 THÁNG NĂM 2020

05/05/2020 10:28

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/file/d/1KPcor9YPqvDd0LsNpUAENrg_vJjykzYK/view  

THÔNG BÁO LIÊN QUAN