Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 01 NĂM 2020

05/02/2020 14:17

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại đường dẫn sau:

https://drive.google.com/open?id=1WBQwiLLxvTO-QZAxe9_WXjZVZx8rgbKZ

THÔNG BÁO LIÊN QUAN