Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2019

10/01/2020 09:30

Số liệu thống kê 2019.zip

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại file đính kèm./.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN