Thông báo từ Bộ


SỐ LIỆU KẾT QUẢ ĐẤU THẦU QUA MẠNG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

08/08/2019 13:54

Báo cáo theo 119 bộ ban ngành.rar

Đề nghị các đơn vị theo dõi số liệu tại file đính kèm.

THÔNG BÁO LIÊN QUAN