MUA SẮM CÔNG TRONG HIỆP ĐỊNH


I. Hiệp định CTPP

1. Lời văn Chương Mua sắm chính phủ: Bản tiếng Việt English version
2. Bản chào mở cửa thị trường mua sắm chính phủ của các nước:

Bản tiếng Việt English version
Bru-nây Bản chào Brunei Brunei Government Procurement Annex
Ca-na-đa Bản chào Canada Canada Government Procurement Annex
Chi-lê Bản chào Chi-lê Chile Government Procurement Annex
Ma-lai-xi-a Bản chào Ma-lai-xi-a Malaysia Government Procurement Annex
Mê-hi-cô Bản chào Mê-hi-cô Mexico Government Procurement Annex
Nhật Bản Bản chào Nhật Bản Japan Government Procurement Annex
Niu-di-lân Bản chào Niu-di-lân New Zealand Government Procurement Annex
Ốt-x-trây-li-a Bản chào Ốt-x-trây-li-a Australia Government Procurement Annex
Pê-ru Bản chào Pê-ru Peru Government Procurement Annex
Xinh-ga-po Bản chào Xinh-ga-po Singapore Government Procurement Annex
Việt Nam Bản chào Việt Nam Viet Nam Government Procurement Annex

3. Thông tin khác: Bản tiếng Việt English version

II. Hiệp định EVFTA

1. Lời văn Chương Mua sắm chính phủ: Bản tiếng Việt English version
2. Bản chào mở cửa thị trường mua sắm chính phủ:

Bản tiếng Việt English version
Việt Nam EVFTA GP Viet Nam Annex
EU EVFTA GP EU Annex

3. Giới thiệu hiệp định: Bản tiếng Việt English version