Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 1 kết quả.
STT Số TBMT Tên dự án Bên mời thầu Thời điểm mở thầu
1 20180314892 Mua sắm cáp nhôm xử lý sự cố lưới điện Công ty Điện lực Bắc Giang