Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Số TBMT Tên dự án Bên mời thầu Thời điểm mở sơ tuyển
20171218557 Chuyên gia kỹ thuật cho lĩnh vực sản xuất thép Ban quản lý dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam 19/01/2018 09:30
20171218591 Điều phối viên cho lĩnh vực sản xuất thép Ban quản lý dự án Chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường các-bon tại Việt Nam 19/01/2018 09:30
20180100351 Hỗ trợ kỹ thuật giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân Ban Điều phối dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Bắc Kạn 19/01/2018 09:00
20171218912 Tư vấn hỗ trợ nghiên cứu, hoàn thiện Công nghệ tương tác màn hình cho thiết bị Touch Plus (Đăng tải trên báo đấu thầu số 247 ngày 27/12/2017) Chứng thư số đăng tải TBMT- PMU PPA 16/01/2018 15:15
20180100326 Cung cấp vật liệu và thi công đá granit tự nhiên ốp, lát. (Đăng tải trên báo đấu thầu số 01 ngày 02/01/2018) Chứng thư số đăng tải TBMT- PMU PPA 15/01/2018 14:30