Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Có 7 kết quả được tìm thấy
STT Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm phát hành HSMT Thời điểm đóng thầu
1 20190452439 - 00 Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây dựng và chi phí hạng mục chung Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông 21/04/2019 22:32 21/04/2019 22:32 03/05/2019 08:30
2 20190454336 - 00 Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp +HMC Ủy ban nhân dân xã Hòa Long 21/04/2019 10:05 21/04/2019 10:05 02/05/2019 09:00
3 20190454293 - 00 Gói thầu số 03: Mua sắm, lắp đặt hệ thống phẫu thuật Phaco và kính hiển vi phẫu thuật mắt OM5 Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng 21/04/2019 09:52 21/04/2019 09:52 01/05/2019 10:00
4 20190454224 - 00 Thi công xây lắp Sở Y tế tỉnh Hoà Bình 21/04/2019 09:22 21/04/2019 09:22 02/05/2019 15:00
5 20190448740 - 00 Thiết bị Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Đại Hưng 21/04/2019 08:15 21/04/2019 08:15 02/05/2019 10:00
6 20190438521 - 00 Chế tạo thiết bị E04101- xưởng NH3.2 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC 16/04/2019 10:03 21/04/2019 07:30 31/05/2019 14:00
7 20190454182 - 00 Nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2019 Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Phúc Thịnh 21/04/2019 06:23 21/04/2019 06:23 23/04/2019 14:00
Có 7 kết quả được tìm thấy