Tra cứu thông tin lựa chọn nhà thầu

Số TBMT Tên gói thầu Bên mời thầu Thời điểm đăng tải
20180110548-00 mua thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2018 Sở Y tế tỉnh Bình Phước 21/01/2018 16:19
20180110547-00 mua thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dược liệu (nhóm 2) các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2018 Sở Y tế tỉnh Bình Phước 21/01/2018 16:15
20180110546-00 mua thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dược liệu (nhóm 1) cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2018 Sở Y tế tỉnh Bình Phước 21/01/2018 16:10
20180110545-00 Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế 21/01/2018 16:07
20180110543-00 mua thuốc generic (nhóm 5) cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2018 Sở Y tế tỉnh Bình Phước 21/01/2018 16:03
20180110544-00 Xây lắp và thiết bị xây dựng Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tư vấn Xây dựng Bửu Thành 21/01/2018 16:01
20180110542-00 mua thuốc generic (nhóm 4) cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2018 Sở Y tế tỉnh Bình Phước 21/01/2018 15:56
20180110541-00 Mua thuốc generic (nhóm 3) cho các cơ sơ y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2018 Sở Y tế tỉnh Bình Phước 21/01/2018 15:50
20180110539-00 Mua thuốc generic (nhóm 2) cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2018 Sở Y tế tỉnh Bình Phước 21/01/2018 15:43
20180110538-00 Mua thuốc generic (nhóm 1) cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Bình Phước năm 2018 Sở Y tế tỉnh Bình Phước 21/01/2018 15:32
20180110536-00 Gói thầu số 05: Toàn bộ phần xây lắp của dự án Ban Đầu tư và Xây dựng thành phố Huế 21/01/2018 15:00
20180110531-00 Gói thầu xây lắp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 thành phố Bà Rịa 21/01/2018 10:58
20180110530-00 Hóa chất Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 21/01/2018 10:31
20180110529-00 Vật tư y tế sử dụng trong nút mạch gan và các vật tư khác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 21/01/2018 10:23
20180110528-00 Gói thầu số 1 (Xây lắp) Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nguyên Thịnh Phát 21/01/2018 10:17