Kết quả lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu


Loại thông báo Thông báo thực
Loại dự án Dự án đầu tư có sử dụng đất
Số TBMT 20200110384 - 00
Tên dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01)
Tên bên mời thầu
Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Hình thức lựa chọn NĐT
Chỉ định thầu
Địa điểm thực hiện và quy mô dự án
Địa điểm: Khu vực Chợ Góc phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Quy mô dự án sẽ được tính toán lại sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục xây dựng và đất đai
Tổng chi phí thực hiện dự án
1.777.652.000.000 VNĐ
Thời hạn và tiến độ thực hiện dự án
60 tháng (kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng)
Mục tiêu, công năng của dự án
Thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình theo Quyết định số 808/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Quỹ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước và Văn bản số 1497/UBND-KT ngày 27/3/2019 về việc phân định quỹ đất để triển khai quy hoạch tại khu vực Chợ Góc, phường Nhơn Bình

Tên nhà đầu tư trúng thầu Liên danh Công ty TNHH Phú Hiệp và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quốc Thắng
Các điều kiện sử dụng đất để thực hiện dự án
Giá trị nộp ngân sách Nhà nước do Nhà đầu tư đề xuất (M3): 17.800.000.000VND (Bằng chữ Mười bảy tỷ, tám trăm triệu đồng). Là giá trị do Nhà đầu tư đề xuất (giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất mà Nhà đầu tư phải nộp). Đây là giá trị nộp ngân sách Nhà nước tạm tính, giá trị này sẽ được điều chỉnh bằng 1% trên Tổng chi phí thực hiện dự án (A) được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhưng không thấp hơn giá trị đã nêu trên.
Nội dung khác
Quyết định phê duyệt
Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới khu vực Chợ Góc (CG-01)
Thời điểm đăng tải
06/01/2020 15:08:43
Nội dung đính kèm
(Quyết định phê duyệt kết
quả lựa chọn nhà đầu tư)
QD phe duyet ket qua lua chon nha dau tu DA Cho Goc CG01.PDF