Danh sách kết quả đấu thầu trực tiếp

[Số kết quả tìm kiếm : 1 kết quả ]

STT Số TBMT Bên mời thầu Tên gói thầu Thời điểm đóng thầu Nhà thầu trúng thầu Giá trúng thầu Giá gói thầu
1 20190335974-00 Công ty Datapost Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam Công ty TNHH Cung cấp phôi theo mẫu phục vụ sản xuất kinh doanh cho Xưởng sản xuất Hà Nội đợt 2 năm 2019 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VÀ IN PHÚ SỸ 990.000.000 VND 990.000.000 VND