QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 472/QĐ-UBND

Bộ/Ban ngành/Địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Ngày 5/20/14/5

Tổ chức/cá nhân: 1

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Mê Linh Số 31 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng 03 năm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Không trung thực trong việc cung cấp 03 hợp đồng tương tự, vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

QUAY LẠI