QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 1590/QĐ-BTNMT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày 10//2/31/0

Tổ chức/cá nhân: 6

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 Cty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Nội Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT
2 Cty TNHH Xây dựng và thương mại Hoàng Long Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT
3 Cty TNHH thương mại và phát triển công nghệ Trường An Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT
4 Cty TNHH xây dựng giao thông Nhật Huy Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT
5 Cty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Huy Hoàng Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT
6 CTCP Thương mại và kỹ thuật Trường Thành Chưa cập nhật 3 năm Vi phạm trong HSDT

QUAY LẠI