QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 51/QĐ-SYT

Bộ/Ban ngành/Địa phương Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
Ngày /01/4/1/

Tổ chức/cá nhân: 1

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 Công ty TNHH TBYK Đỗ Thân 114 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 111.016.840 đồng Vi phạm trễ hạn hợp đồng 11 ngày

QUAY LẠI