QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 1140/QĐ-LDA

Bộ/Ban ngành/Địa phương Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV
Ngày 17//2/14/0

Tổ chức/cá nhân: 1

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 Công ty CP Xây dựng số 1 Sông Hồng 72 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội Chấm dứt hợp đồng Chấm dứt hợp đồng Nhà thầu không còn năng lực, vi phạm hợp đồng

QUAY LẠI