QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 231/QĐ-BQL

Bộ/Ban ngành/Địa phương Ban QLDA huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Ngày 6/20/23/8

Tổ chức/cá nhân: 1

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 Công ty TNHH Thắng Lợi Xóm 1 Nam Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Chấm dứt hợp đồng Vi phạm về tiến độ thi công theo hợp đồng

QUAY LẠI