QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT: 216/QĐ-SNN-KH

Bộ/Ban ngành/Địa phương Sở NN&PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 6/20/23/5

Tổ chức/cá nhân: 1

STT Tên tổ chức, cá nhân Địa chỉ Cảnh cáo Cấm Phạt tiền Lí do xử phạt
1 Xí nghiệp xây dựng Lưỡng Bằng 172 đường 21/8 thành phố Phan Rang, Tháp Chàm Chấm dứt hợp đồng gói thầu số 40 Nhà thầu không thực hiện đúng tiến độ theo thỏa thuận hợp đồng tại khoản b, c mục 10.2 Điều 10 Hợp đồng xây dựng số 38/2010/HĐ-BQLTL ngày 30/8/2010

QUAY LẠI