VĂN BẢN PHÁP QUY

Có 50 kết quả được tìm thấy
STT Tiêu đề Số văn bản Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực
1 Thông tư Quy định chi tiết về cung cấp thông tin đấu thầu, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 06/2017/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
2 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 04/2017/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
3 Ban hành quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 830/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
4 Thông tư hướng dẫn lập HSMST, HSMT lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất 16/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
5 Thông tư quy định chi tiết lập HSMT gói thầu dịch vụ phi tư vấn 14/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
6 Thông tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 15/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
7 Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 11/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
8 Thông tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 10/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
9 Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng 07/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
10 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư 50/2016/NĐ-CP Chính phủ Còn hiệu lực
11 Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu 03/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
12 Thông tư số 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp 58/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Còn hiệu lực
13 Thông tư hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung 35/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Còn hiệu lực
14 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 08/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Còn hiệu lực
15 Thông tư quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia 34/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Còn hiệu lực
16 Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu 23/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
17 Thông tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu 19/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
18 Thông tư Quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ 190/2015/TT-BTC Bộ Tài chính Còn hiệu lực
19 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh 11/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
20 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐTquy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu 10/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
Có 50 kết quả được tìm thấy