VĂN BẢN PHÁP QUY

Có 50 kết quả.
STT Tiêu đề Số VB Cơ quan ban hành Tình trạng hiệu lực
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung 08/2016/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Còn hiệu lực
2 Thông tư quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia 34/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Còn hiệu lực
3 Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng 07/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
4 Thông tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu 03/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
5 Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC) 11/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
6 Thông tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 15/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
7 Thông tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu 10/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
8 Thông tư số 58/2016/TT-BTC Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp 58/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Còn hiệu lực
9 Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT xây lắp (bản dịch tham khảo) 03/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đang hiệu lực
10 Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa (bản dịch tham khảo) 05/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đang có hiệu lực
11 Thông tư Quy định chi tiết về cung cấp thông tin đấu thầu, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu 06/2017/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực
12 Ban hành quy chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 830/QĐ-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Còn hiệu lực