KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên Cơ sở đào tạo CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 28/10/2016 đến 30/10/2016
Ngày cấp chứng chỉ 02/11/2016 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ nguyá»…n kim phong Chức vụ giám đốc
Số TT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 52.0 Bạch Văn Đông 18/12/1978 Bắc Ninh 125028001 Giỏi
2 9.0 Hoàng Việt Nguyên 11/10/1976 Hà Nội 111298228 Giỏi
3 35.0 Hoàng Minh Thắng 17/10/1985 Hà Nội 001085004375 Giỏi
4 10.0 Nguyễn Đình Thắng 26/10/1983 Hà Nội 001083000281 Giỏi
5 7.0 Hoàng Mỹ Nghĩa 18/09/1970 Hà Nội 011628120 Giỏi
6 2.0 Đặng Minh Thi 09/7/1978 Hà Nội 001178004978 Giỏi
7 40.0 Hoàng Mạnh Cường 16/07/1988 Hà Nội 012738243 Khá
8 50.0 Lại Đăng Chiến 14/9/1988 Hà Nội 012540881 Giỏi
9 48.0 Trần Hoàng Giang 17/10/1978 Nam Định 012893238 Giỏi
10 21.0 Lê Đinh Thắng 14/07/1975 Hải Phòng 031075001964 Giỏi
11 1.0 Đặng Thanh Quyền 13/07/1976 Hà Nội 00022313 Giỏi
12 43.0 Phạm Thanh Tuấn 30/08/1992 Hà Nội 001092010666 Khá
13 51.0 Nguyễn Thị Khánh Linh 25/11/1988 Hà Nam 168255800 Giỏi
14 39.0 Lưu Thị Thanh 09/08/1983 Hà Tĩnh 250534912 Giỏi
15 53.0 Nguyễn Thanh Tuấn 30/6/1989 HN 012618170 Giỏi
16 47.0 Trần Thanh Hà 18/08/1989 Hà Nội 001189000168 Giỏi
17 44.0 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 27/08/1986 Hà Nội 112138334 Giỏi
18 23.0 Trần Chí Thành 22/06/1982 Cà Mau 025795618 Giỏi
19 6.0 Trần Trung Thành 19/04/1985 Quảng Bình 194278112 Giỏi
20 34.0 Phạm Tiến Thành 29/06/1986 Thanh Hóa 172434916 Khá