THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Đào Tạo Và Hợp Tác Giáo Dục Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Phát Triển Kinh Tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 16/08/2019 đến 18/08/2019
Ngày cấp chứng chỉ 21/08/2019 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ ĐOÀN DUY NAM Chức vụ GIÁM ĐỐC
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI