THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG QUẢN LÝ Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 16/08/2019 đến 18/08/2019
Ngày cấp chứng chỉ 20/08/2019 Giảng viên đào tạo
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thị Hiền Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
Có 0 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI