KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên Cơ sở đào tạo HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Khu vực
Thời gian đào tạo Từ 15/09/2017 đến 17/09/2017
Ngày cấp chứng chỉ 21/09/2017 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyen Trong Co Chức vụ Giam doc
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 41471 Phan Hoàng Huynh 15/08/1990 Cà Mau 381547199 Khá
2 41474 Lương Nhật Lang 05/10/1986 Cà Mau 381305793 Giỏi
3 41485 Mạc Hoàng Nhủ 21/12/1971 Cà Mau 380975542 Giỏi
4 41508 Nguyễn Thị Thúy Trang 10/01/1990 Cà Mau 381577440 Khá
5 41508 Nguyễn Thị Thúy Trang 10/01/1990 Cà Mau 381577440 Khá
6 41485 Mạc Hoàng Nhủ 21/12/1971 Cà Mau 380975542 Giỏi
7 41474 Lương Nhật Lang 05/10/1986 Cà Mau 381305793 Giỏi
8 41471 Phan Hoàng Huynh 15/08/1990 Cà Mau 381547199 Khá
9 41466 Lê Thành Đông 16/03/1986 Cà Mau 381324277 Giỏi
10 41467 Nguyễn Thanh Hải 20/02/1986 Cà Mau 381297741 Giỏi
11 41470 Nguyễn Thanh Hùng 12/08/1972 Cà Mau 380975541 Giỏi
12 41472 Nguyễn Quốc Khanh 1985 Cà Mau 381177724 Giỏi
13 41473 Nguyễn Duy Khánh 15/06/1975 Cà Mau 380951427 Giỏi
14 41488 Nguyễn Thanh Phương 19/03/1991 Cần Thơ 362272740 Khá
15 41501 Trần Khánh Tường 28/08/1986 Cà Mau 381249098 Giỏi
16 41502 Tạ Huyền Thanh 18/08/1965 Ninh Bình 381134007 Giỏi
17 41503 Trần Tuấn Thanh 30/08/1993 Cà Mau 381642166 Khá
18 41504 Huỳnh Thanh Thiền 09/01/1989 Cà Mau 381443127 Giỏi
19 41504 Huỳnh Thanh Thiền 09/01/1989 Cà Mau 381443127 Giỏi
20 41503 Trần Tuấn Thanh 30/08/1993 Cà Mau 381642166 Khá