THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 25/09/2018 đến 28/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 01/10/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Chu Văn Tuấn Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 2330/PNP Âu Thanh Tùng 20/06/1979 Tuyên Quang 070588507 Giỏi
2 2322/PNP Nguyễn Thế Anh 15/02/1981 Tuyên Quang 070653505 Giỏi
3 2295/PNP Hoàng Đức Anh 22/07/1983 Tuyên Quang 070653345 Giỏi
4 2316/PNP Bùi Thị Anh Loan 18/11/1981 Tuyên Quang 070593777 Giỏi
5 2307/PNP Bàn Văn Đường 08/01/1970 Tuyên Quang 070496765 Giỏi
6 2301/PNP Bàn Văn Thắng 15/03/1982 Tuyên Quang 070670766 Giỏi
7 2303/PNP Bàn Văn Bình 24/07/1964 Tuyên Quang 070455744 Giỏi
8 2337/PNP Triệu Văn Bang 30/11/1968 Tuyên Quang 070652935 Giỏi
9 2342/PNP Ma Thị Biên 18/06/1981 Tuyên Quang 070645223 Giỏi
10 2349/PNP Nguyễn Thanh Bình 18/07/1970 Tuyên Quang 070373498 Giỏi
11 2314/PNP Tướng Văn Bích 03/11/1962 Tuyên Quang 070475870 Giỏi
12 2376/PNP Phạm Ngọc Bích 12/08/1991 Tuyên Quang 070922189 Giỏi
13 2313/PNP Phạm Xuân Bính 10/10/1972 Tuyên Quang 070505453 Giỏi
14 2326/PNP Bùi Văn Luận 23/03/1965 Phú Thọ 070882582 Giỏi
15 2358/PNP Hà Cảnh Dũng 24/10/1974 Tuyên Quang 070510654 Giỏi
16 2354/PNP Hoàng Hùng Chảnh 16/10/1964 Tuyên Quang 070195552 Giỏi
17 2343/PNP Quan Thị Chiêu 06/03/1983 Tuyên Quang 070645324 Giỏi
18 2378/PNP Mạc Văn Chiến 01/02/1979 Tuyên Quang 070573729 Giỏi
19 2281/PNP Lý Chí Nghĩa 03/06/1975 Tuyên Quang 070585130 Giỏi
20 2305/PNP Nguyễn Đức Chính 10/12/1962 Thái Bình 070357811 Giỏi
Có 107 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI