THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 25/09/2018 đến 28/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 01/10/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Chu Văn Tuấn Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 2359/PNP Nông Văn Thạch 12/05/1982 Tuyên Quang 070599695 Giỏi
2 2355/PNP Dương Văn Hoạch 13/06/1983 Tuyên Quang 070682222 Giỏi
3 2338/PNP Ma Văn Oách 26/09/1978 Tuyên Quang 070588178 Giỏi
4 2285/PNP Hoàng Thị Vị 29/11/1979 Tuyên Quang 070538094 Giỏi
5 2367/PNP Hoàng Văn Dự 02/01/1976 Tuyên Quang 070501394 Giỏi
6 2328/PNP Đỗ Quang Tuyến 31/08/1987 Tuyên Quang 070771796 Giỏi
7 2365/PNP Dương Hoàng Tùng 22/01/1983 Tuyên Quang 070653858 Giỏi
8 2363/PNP Hoàng Văn Tấn 10/07/1959 Tuyên Quang 070582316 Giỏi
9 2337/PNP Triệu Văn Bang 30/11/1968 Tuyên Quang 070652935 Giỏi
10 2339/PNP Hoàng Văn Dậu 29/05/1981 Tuyên Quang 070656432 Giỏi
11 2385/PNP Hoàng Thị Đoàn 14/05/1965 Tuyên Quang 070374255 Giỏi
12 2306/PNP Đặng Văn Toán 03/07/1988 Tuyên Quang 070807518 Giỏi
13 2287/PNP Hán Quang Thái 07/02/1965 Tuyên Quang 070580635 Giỏi
14 2380/PNP Hoàng Văn Kế 15/01/1968 Tuyên Quang 070711784 Giỏi
15 2318/PNP Đặng Văn Lâm 01/10/1966 Tuyên Quang 070399279 Giỏi
16 2324/PNP Đặng Thị Hồng Xiêm 07/02/1990 Tuyên Quang 070878017 Giỏi
17 2371/PNP Trần Quang Sinh 24/08/1980 Tuyên Quang 070786368 Giỏi
18 2295/PNP Hoàng Đức Anh 22/07/1983 Tuyên Quang 070653345 Giỏi
19 2362/PNP Hoàng Thị Thúy Thương 29/08/1983 Cao Bằng 070645949 Giỏi
20 2360/PNP Đặng Trung Dũng 11/11/1977 Hà Giang 070653026 Giỏi
Có 107 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI