THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 22/09/2018 đến 24/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 29/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 69-14/18/ĐTCB-IEDI Lê Thị Bằng 10/06/1984 Phú Thọ 1.31206596E8 Giỏi
2 105-14/18/ĐTCB-IEDI Đặng Thị Kim Oanh 30/05/1981 Phú Thọ 1.31598878E8 Giỏi
3 62-14/18/ĐTCB-IEDI Đặng Trần Thành 02/11/1996 Phú Thọ 1.32341222E8 Giỏi
4 102-14/18/ĐTCB-IEDI Phùng Thị Thúy Hằng 02/06/1983 Phú Thọ 1.31337813E8 Giỏi
5 96-14/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Thị Lan Anh 19/08/1975 Phú Thọ 1.3163599E8 Giỏi
6 29-14/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Công Lâm 01/01/1967 Phú Thọ 1.3113793E8 Giỏi
7 70-14/18/ĐTCB-IEDI Lê Tiên Hoàng 09/10/1979 Phú Thọ 1.31377078E8 Giỏi
8 57-14/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Thị Chung 18/08/1984 Phú Thọ 1.31561942E8 Giỏi
9 53-14/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Quang Ân 20/08/1983 Phú Thọ 1.31493409E8 Giỏi
10 51-14/18/ĐTCB-IEDI Đỗ Quang Hùng 21/01/1967 Phú Thọ 1.30856176E8 Giỏi
11 83-14/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Đình Tuấn 08/10/1979 Nghệ An 1.32426844E8 Giỏi
12 33-14/18/ĐTCB-IEDI Trần Đăng Khoa 25/03/1975 Phú Thọ 1.31104938E8 Giỏi
13 78-14/18/ĐTCB-IEDI Đặng Thu Anh 21/08/1988 Bắc Giang 1.21723184E8 Giỏi
14 77-14/18/ĐTCB-IEDI Đặng Thu Hà 15/09/1982 Phú Thọ 1.31235701E8 Giỏi
15 23-14/18/ĐTCB-IEDI Đặng Ngọc Quỳnh 20/06/1986 Phú Thọ 1.31569677E8 Giỏi
16 19-14/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Văn Dũng 06/07/1968 Phú Thọ 1.30842723E8 Giỏi
17 17-14/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Đức Cường 26/06/1982 Phú Thọ 1.31238715E8 Giỏi
18 75-14/18/ĐTCB-IEDI Kiều Quang Phát 21/11/1981 Phú Thọ 1.31599028E8 Giỏi
19 66-14/18/ĐTCB-IEDI Đào Anh Tuấn 29/11/1991 Phú Thọ 1.32152743E8 Giỏi
20 99-14/18/ĐTCB-IEDI Đào Thị Thanh Vân 25/09/1982 Phú Thọ 1.31150418E8 Giỏi
Có 111 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI