THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 28/09/2018 đến 30/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 01/10/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 250-103 Hoàng Văn Thực 02/11/1983 Yên Bái 060656434 Khá
2 250-099 Hoàng Anh Đức 15/04/1977 Yên Bái 060564065 Khá
3 250-096 Hoàng Thế Hanh 07/11/1986 Yên Bái 060769850 Khá
4 250-094 Hoàng Trung Bộ 30/08/1978 Yên Bái 060579926 Khá
5 250-106 Hoàng Ngọc Bình 23/04/1983 Thái Nguyên 019083000154 Giỏi
6 250-055 Nguyễn Xuân Thắng 06/11/1977 Lào Cai 060592687 Khá
7 250-057 Lương Quang Dũng 02/06/1980 Hải Dương 060954473 Khá
8 250-059 Hoàng Chí Cốt 01/01/1980 Yên Bái 060633746 Khá
9 250-013 Hoàng Thị Tiếm 18/10/1985 Yên Bái 060769609 Khá
10 250-097 Đào Duy Thắng 02/11/1980 Yên Bái 060622883 Khá
11 250-076 Hoàng Thị Thường 08/11/1985 Yên Bái 060769644 Khá
12 250-084 Hoàng Dũng 22/05/1979 Yên Bái 060581249 Khá
13 250-098 Tống Xuân Bằng 14/09/1979 Yên Bái 060581160 Khá
14 250-065 Hoàng Thị Tuyết 26/10/1976 Yên Bái 060733062 Khá
15 250-020 Hoàng Thìa Minh 03/10/1973 Yên Bái 060625792 Khá
16 250-025 Hoàng Thị Vân 06/07/1985 Yên Bái 060729610 Khá
17 250-093 Đinh Trọng Hoàng 13/04/1978 Thái Bình 060817022 Khá
18 250-069 Hoàng Đình Hiện 05/08/1987 Yên Bái 060778518 Khá
19 250-032 Hoàng Thị Thương 24/01/1976 Yên Bái 060584991 Khá
20 250-086 Trịnh Trường Giang 30/08/1978 Yên Bái 060580759 Khá
Có 106 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI