THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 28/09/2018 đến 30/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 01/10/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 250-083 Hoàng Anh Tuấn 04/05/1988 Yên Bái 060782489 Khá
2 250-060 Phan Anh Nam 04/12/1978 Yên Bái 060569993 Khá
3 250-099 Hoàng Anh Đức 15/04/1977 Yên Bái 060564065 Khá
4 250-029 Đỗ Thị Vân Anh 20/03/1978 Yên Bái 060581134 Khá
5 250-005 Lê Thị Ánh Hồng 16/07/1977 Yên Bái 060580207 Khá
6 250-063 Lạc Thị Bài 14/11/1981 Yên Bái 060638403 Khá
7 250-098 Tống Xuân Bằng 14/09/1979 Yên Bái 060581160 Khá
8 250-049 Nguyễn Thị Biên Thùy 24/11/1982 Yên Bái 060630177 Khá
9 250-106 Hoàng Ngọc Bình 23/04/1983 Thái Nguyên 019083000154 Giỏi
10 250-080 Hoàng Sơn Bình 20/02/1980 Yên Bái 045101888 Khá
11 250-067 Lương Binh Minh 05/05/1982 Yên Bái 060677310 Khá
12 250-047 Nguyễn Thị Bích Thảo 10/03/1983 Yên Bái 060673636 Khá
13 250-078 Trương Bích Nga 12/11/1978 Yên Bái 060699261 Khá
14 250-068 Đỗ Thị Bích Điệp 29/11/1983 Yên Bái 060673724 Khá
15 250-094 Hoàng Trung Bộ 30/08/1978 Yên Bái 060579926 Khá
16 250-066 Bùi Thị Hiếu Hạnh 09/05/1978 Yên Bái 060584971 Khá
17 250-070 Châu Thị Nhung 10/09/1983 Yên Bái 060684232 Khá
18 250-079 Trương Quốc Chiến 17/06/1971 Phú Thọ 060571688 Khá
19 250-059 Hoàng Chí Cốt 01/01/1980 Yên Bái 060633746 Khá
20 250-011 Cù Ngọc Tiến 20/10/1979 Phú Thọ 061115226 Khá
Có 106 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI