THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 24/09/2018 đến 26/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 28/09/2018 Giảng viên đào tạo DƯƠNG VĂN CẬN
Người ký chứng chỉ Chu Văn Tuấn Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 2241/PNP Đinh Xuân Hoàng 07/05/1965 Quảng Bình 194233568 Giỏi
2 2258/PNP Hoàng Ngọc Lợi 12/11/1972 Quảng Bình 194038173 Giỏi
3 2269/PNP Đặng Thái Tôn 19/03/1960 Quảng Bình 194006987 Giỏi
4 2262/PNP Nguyễn Văn Cảnh 26/10/1987 Quảng Bình 044087001848 Giỏi
5 2274/PNP Phan Công Khánh 11/02/1967 Quảng Bình 190995808 Giỏi
6 2278/PNP Đoàn Thị Thanh Hương 05/03/1973 Quảng Bình 191277025 Giỏi
7 2280/PNP Trương Thị Anh 27/07/1989 Quảng Bình 194311112 Giỏi
8 2265/PNP Trương Thị Anh 27/7/1989 Quảng Bình 194311112 Giỏi
9 2259/PNP Nguyễn Thị Thanh Vân 10/08/1978 Quảng Bình 194106663 Giỏi
10 2250/PNP Nguyễn Văn Hạnh 01/03/1970 Quảng Bình 194249521 Giỏi
11 2253/PNP Hà Ngọc Thành 20/11/1988 Quảng Bình 194380261 Giỏi
12 2252/PNP Lê Thanh Phú 10/09/1973 Quảng Bình 194213229 Giỏi
13 2246/PNP Cao Thị Thúy Hiên 30/10/1986 Quảng Bình 194225524 Giỏi
14 2263/PNP Cao Thị Nguyệt 10/06/1987 Quảng Bình 194322633 Giỏi
15 2243/PNP Đinh Công Lý 12/07/1977 Quảng Bình 194124722 Giỏi
16 2270/PNP Nguyễn Lương Cương 14/01/1965 Quảng Bình 190705230 Giỏi
17 2254/PNP Đinh Minh Được 14/10/1965 Quảng Bình 194005160 Giỏi
18 2244/PNP Đinh Minh Đoàn 17/07/1978 Quảng Bình 194116046 Giỏi
19 2245/PNP Đinh Thị Huê 05/06/1978 Quảng Bình 044187002154 Giỏi
20 2251/PNP Đinh Minh Tâm 20/06/1979 Quảng Bình 194082132 Giỏi
Có 42 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI