THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 17/09/2018 đến 19/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 24/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 29-13/18/ĐTCB-IEDI Hà Anh Cường 06/01/1983 Quảng Ninh 022083000809 Giỏi
2 10-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Anh Đức 20/11/1987 Hà Nội 1.42404089E8 Giỏi
3 31-13/18/ĐTCB-IEDI Đinh Công Bằng 18/04/1984 Quảng Ninh 022084003877 Giỏi
4 36-13/18/ĐTCB-IEDI Phan Kim Biên 14/05/1976 Hải Phòng 3.1076000994E10 Giỏi
5 19-13/18/ĐTCB-IEDI Vũ Nam Bình 24/12/1990 Hải Dương 1.4257037E8 Giỏi
6 39-13/18/ĐTCB-IEDI Phạm Ngọc Bích 28/01/1986 Hải Phòng 031186001996 Giỏi
7 12-13/18/ĐTCB-IEDI Bùi Việt Linh 08/01/1988 Hải Phòng 031088000996 Giỏi
8 63-13/18/ĐTCB-IEDI Bùi Văn Đoàn 03/02/1972 Hòa Bình 1.13259069E8 Giỏi
9 25-13/18/ĐTCB-IEDI Bùi Thế Phong 02/06/1986 Hải Phòng 031481765 Giỏi
10 08-13/18/ĐTCB-IEDI Trần Việt Cảnh 19/11/1969 Thái Bình 1.42647374E8 Giỏi
11 16-13/18/ĐTCB-IEDI Phạm Minh Châu 17/08/1991 Hải Dương 030091001743 Giỏi
12 44-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Duy Chinh 09/07/1980 Hải Phòng 031138324 Giỏi
13 11-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Đức Chỉnh 30/08/1968 Hải Dương 1.41215776E8 Giỏi
14 42-13/18/ĐTCB-IEDI Đỗ Chí Công 09/01/1987 Hà Nam 031087002912 Giỏi
15 06-13/18/ĐTCB-IEDI Kim Thị Chúc Mai 26/08/1990 Vĩnh Phúc 026190000102 Giỏi
16 60-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Đình Dân 29/10/1970 Hà Nội 1.13363544E8 Giỏi
17 35-13/18/ĐTCB-IEDI Đào Ngọc Thanh 28/03/1965 Phú Thọ 085031447 Giỏi
18 41-13/18/ĐTCB-IEDI Phạm Văn Đại 03/11/1978 Hải Phòng 03108714 Giỏi
19 09-13/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Khoa Đạm 30/01/1980 Hải Dương 1.41976833E8 Giỏi
20 37-13/18/ĐTCB-IEDI Đặng Thị Hà 20/03/1968 Hải Phòng 030718924 Giỏi
Có 75 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI