THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 14/09/2018 đến 16/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 17/09/2018 Giảng viên đào tạo NGÔ NGỌC QUY
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 244-014 Nguyễn Quang Vinh 16/07/1988 Hà Nội 112302230 Giỏi
2 244-021 Vũ Thái Hoàng 02/12/1987 Bắc Ninh 027087000272 Giỏi
3 244-020 Nguyễn Quang Toàn 06/11/1983 Hải Phòng 013177357 Giỏi
4 244-042 Đặng Khánh Thiện 24/02/1977 Ninh Bình 037077001687 Khá
5 244-001 Nguyễn Ngọc Quang 11/12/1977 Thái Bình 013055077 Giỏi
6 244-048 Lê Đào Mai Trang 13/10/1985 Hà Nội 012294493 Khá
7 244-036 Phạm Quang Hưng 09/11/1982 Hà Nội 001082005622 Giỏi
8 244-008 Hoàng Văn Khoa 14/01/1977 Hải Dương 026077000608 Giỏi
9 244-048 Lê Đào Mai Trang 13/10/1985 Hà Nội 012294493 Khá
10 244-032 Nguyễn Minh Hoàng 21/08/1985 Hà Nam 035085000114 Giỏi
11 244-036 Phạm Quang Hưng 09/11/1982 Hà Nội 001082005622 Giỏi
12 244-032 Nguyễn Minh Hoàng 21/08/1985 Hà Nam 035085000114 Giỏi
13 244-006 Lê Linh Trang 27/09/1992 Hà Nội 001192008938 Giỏi
14 244-009 Nguyễn Văn Quảng 18/07/1963 Hà Nội 111173451 Giỏi
15 244-042 Đặng Khánh Thiện 24/02/1977 Ninh Bình 037077001687 Khá
16 244-031 Nguyễn Văn Thành 03/12/1986 Nam Định 162795561 Khá
17 244-026 Ngô Anh Tuấn 20/04/1989 Quảng Bình 197196765 Khá
18 244-043 Nguyễn Thùy Anh 05/12/1983 Ninh Bình 164160209 Khá
19 244-030 Lê Thị Thu Hạnh 19/04/1983 Hà Nội 001183001784 Giỏi
20 244-031 Nguyễn Văn Thành 03/12/1986 Nam Định 162795561 Khá
Có 68 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI