THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 03/09/2018 đến 05/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Nguyễn Thành Đồng Chức vụ Giám Đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 31-12/18/ĐTCB-IEDI Lê Vang 02/10/1985 Thừa Thiên Huế 2.85675737E8 Giỏi
2 50-12/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Tiến Hưng 22/08/1980 Hà Nội 2.85014226E8 Giỏi
3 35-12/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Văn Nghị 13/09/1982 Thái Bình 2.85742062E8 Giỏi
4 37-12/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Nam Thắng 08/09/1975 Hà Nội 2.85477779E8 Giỏi
5 18-12/18/ĐTCB-IEDI Đinh Hoàng Thao 28/02/1978 Bình Định 2.85455789E8 Giỏi
6 72-12/18/ĐTCB-IEDI Linh Hoàng Vân Thư 28/08/1987 Lâm Đồng 2.50690879E8 Giỏi
7 16-12/18/ĐTCB-IEDI Đặng Văn Hai 09/03/1990 Thái Bình 1.51811725E8 Giỏi
8 53-12/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Bá Quang 20/02/1979 Bình Phước 2.85228822E8 Giỏi
9 08-12/18/ĐTCB-IEDI Đặng Xuân Hiệu 28/02/1979 Quảng Trị 2.85526264E8 Giỏi
10 57-12/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Ngọc Thắng 27/11/1994 Sông Bé 2.85397714E8 Giỏi
11 13-12/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Kim Ngoãn 02/06/1986 Quảng Trị 1.97176704E8 Giỏi
12 05-12/18/ĐTCB-IEDI Đồng Thanh Sang 25/09/1981 Thái Bình 2.85053337E8 Giỏi
13 06-12/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Văn Tuyên 20/09/1974 Hồ ChíMinh 2.85444693E8 Giỏi
14 04-12/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Trọng Phi 02/01/1982 Bình Thuận 2.85705268E8 Giỏi
15 32-12/18/ĐTCB-IEDI Lê Văn Đặng 22/02/1976 Hải Dương 2.85076767E8 Giỏi
16 38-12/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Hoàng Vân 13/03/1981 Bình Phước 2.85011461E8 Giỏi
17 17-12/18/ĐTCB-IEDI Đỗ Thanh Thúy 03/08/1984 Bình Dương 2.85880533E8 Giỏi
18 46-12/18/ĐTCB-IEDI Bùi Thanh Phong 10/03/1971 Bình Dương 2.85456079E8 Giỏi
19 48-12/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Liên Thanh 15/08/1985 Bình Dương 2.85061116E8 Giỏi
20 47-12/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Anh Tuấn 03/01/1971 Bình Dương 2.85379318E8 Giỏi
Có 75 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI