THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 29/08/2018 đến 31/08/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Chu Văn Tuấn Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 2157/PNP Lê Vũ Hà 29/01/1983 Lào Cai 063093514 Giỏi
2 2226/PNP Cù Bá Tự 22/5/1982 Lào Cai 063801928 Giỏi
3 2137/PNP Phạm Văn Bách 27/01/1979 Lào Cai 063455276 Giỏi
4 2139/PNP Tải Quang Thành 25/09/1979 Lào Cai 063063079 Giỏi
5 2203/PNP Vàng A Hòa 20/12/1978 Lào Cai 063194501 Giỏi
6 2221/PNP Hoàng Thị Kiều Oanh 15/1/1989 Lào Cai 063234355 Giỏi
7 2123/PNP Nguyễn Thị Thu Hằng 02/03/1990 Lào Cai 063241126 Giỏi
8 2165/PNP Hoàng Thu Thảo 25/11/1985 Lào Cai 063084962 Giỏi
9 2237/PNP Vàng Thị Liên 26/05/1981 Lào Cai 063061831 Giỏi
10 2179/PNP Hoàng Ngọc Phong 17/7/1976 Lào Cai 063053865 Giỏi
11 2131/PNP Phạm Thị Thu Hằng 25/08/1990 Lào Cai 063240998 Giỏi
12 2193/PNP Hoàng Việt Hùng 31/10/1991 Lào Cai 063348547 Giỏi
13 2202/PNP Phạm Văn Năng 26/6/1986 Lào Cai 063176043 Giỏi
14 2208/PNP Đặng Thị Năng 05/2/1985 Lào Cai 063118954 Giỏi
15 2146/PNP Nguyễn Thị Thúy Hằng 13/06/1979 Lào Cai 063046702 Giỏi
16 2213/PNP Đặng Thị Trang 10/7/1994 Lào Cai 063384124 Giỏi
17 2219/PNP Vàng Láo Sểnh 27/7/1986 Lào Cai 063168117 Giỏi
18 2162/PNP Hoàng Thị Thu Dịu 11/07/1991 Yên Bái 063565072 Giỏi
19 2168/PNP Hoàng Văn Thái 03/08/1968 Lào Cai 063079967 Giỏi
20 2234/PNP Hoàng Thị Hương 12/12/1987 Lào Cai 063227907 Giỏi
Có 123 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI