THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 29/08/2018 đến 31/08/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/09/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN HUY THƯỜNG
Người ký chứng chỉ Chu Văn Tuấn Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 2200/PNP Sùng A Dính 16/4/1988 Lào Cai 063311738 Giỏi
2 2185/PNP Thào A Phùng 19/9/1979 Lào Cai 063198415 Giỏi
3 2230/PNP Lò A Say 10/4/1991 Lào Cai 063348568 Giỏi
4 2217/PNP Lò A Mạnh 10/6/1991 Lào Cai 063318498 Giỏi
5 2203/PNP Vàng A Hòa 20/12/1978 Lào Cai 063194501 Giỏi
6 2225/PNP Lù A Lềnh 19/8/1981 Lào Cai 063308105 Giỏi
7 2184/PNP Hù Thị An 30/5/1981 Lào Cai 063128512 Giỏi
8 2231/PNP An Quốc Toàn 13/9/1984 Lào Cai 063312814 Giỏi
9 2127/PNP Vương Tuấn Anh 16/04/1986 Lào Cai 063131622 Giỏi
10 2132/PNP Nguyễn Thế Anh 06/06/1983 Lào Cai 063089730 Giỏi
11 2173/PNP Vũ Thị Hồng Ánh 15/05/1966 Yên Bái 063160970 Giỏi
12 2226/PNP Cù Bá Tự 22/5/1982 Lào Cai 063801928 Giỏi
13 2212/PNP Cồ Bá Thìn 16/11/1976 Nam Định 063050333 Giỏi
14 2137/PNP Phạm Văn Bách 27/01/1979 Lào Cai 063455276 Giỏi
15 2145/PNP Phạm Minh Bắc 01/08/1979 Lào Cai 063048077 Giỏi
16 2171/PNP Nguyễn Thái Bình 02/05/1985 Lào Cai 063079850 Giỏi
17 2122/PNP Bùi Minh Mạnh 15/08/1990 Lào Cai 063247025 Giỏi
18 2195/PNP Bùi Thị Hạnh 05/10/1984 Lào Cai 063174224 Giỏi
19 2198/PNP Cao Hữu Hùng 28/10/1983 Phú Thọ 063054945 Giỏi
20 2182/PNP Ma Seo Củi 18/10/1986 Lào Cai 063118324 Giỏi
Có 123 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI