THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế Khu vực Miền Bắc
Thời gian đào tạo Từ 07/09/2018 đến 09/09/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/09/2018 Giảng viên đào tạo TÔ MINH THU
Người ký chứng chỉ Mai Văn Khánh Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 242-004 Vũ Hương Giang 01/12/1979 Hà Tây 111439376 Giỏi
2 242-011 Nguyễn Minh Trang 05/12/1979 Hà Nội 011823367 Giỏi
3 242-020 Thân Thị Trang 03/04/1993 Bắc Giang 024193000338 Khá
4 242-012 Lê Quang Hiếu 18/09/1988 Hà Nội 012153697 Giỏi
5 242-003 Phạm Văn Tăng 02/12/1967 Ninh Bình 013088952 Giỏi
6 242-018 Lưu Thị Thu Trang 22/06/1979 Hải Phòng 013120160 Giỏi
7 242-031 Hoàng Thị Thoa 03/03/1975 Nam Định 168322768 Giỏi
8 242-030 Lê Quang Ngọc 13/11/1968 Hà Nam 168358650 Giỏi
9 242-032 Trần Hoàng Quân 08/08/1984 Hà Nội 012323805 Giỏi
10 242-022 Nguyễn Thu Trang 27/09/1982 Hà Nội 012059604 Giỏi
11 242-023 Nguyễn Khắc Hanh 13/04/1972 Hưng Yên 013537454 Giỏi
12 242-027 Lê Khánh Linh 21/11/1979 Hà Nội 012040931 Giỏi
13 242-017 Đào Xuân Mạnh 22/01/1980 Hà Nội 012371090 Giỏi
14 242-002 Đinh Mạnh Linh 11/12/1987 Hà Nội 012458045 Giỏi
15 242-025 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 29/12/1982 Nam Định 036182007008 Giỏi
16 242-024 Phạm Ngọc Anh 27/02/1970 Lai Châu 012990095 Giỏi
17 242-026 Đinh Cảnh Tiến 25/11/1975 Ninh Bình 013136079 Giỏi
18 242-028 Lê Hoài Anh 16/03/1973 Hà Nội 00107300088 Giỏi
19 242-006 Bùi Thị Na 28/11/1974 Tuyên Quang 073253009 Giỏi
20 242-005 Nguyễn Khắc Công 19/06/1984 Hà Giang 073123830 Giỏi
Có 33 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI