KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên Cơ sở đào tạo Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính Khu vực
Thời gian đào tạo Từ 22/05/2017 đến 24/05/2017
Ngày cấp chứng chỉ 30/05/2017 Giảng viên đào tạo LÊ VĂN TĂNG
Người ký chứng chỉ Hoàng Trần Hậu Chức vụ Giám đốc
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 09/2017/BD-ĐTCB Đào Quang Tài 30506.0 Hà Nội 001083021104 Giỏi
2 13/2017/BD-ĐTCB Hoàng Liên Hương 33697.0 Hà Nội 012854175 Xuất sắc
3 18/2017/BD-ĐTCB Nguyễn Thu Trang  06/03/1983 Hải Phòng 013125627 Xuất sắc
4 23/2017/BD-ĐTCB Nguyễn Ngọc Thu Hằng 32047.0 Hà Nội 012442555 Xuất sắc
5 35/2017/BD-ĐTCB Hoàng Thị Huyền 28681.0 Thanh Hóa 013215877 Xuất sắc
6 39/2017/BD-ĐTCB Đặng Văn Toanh 25799.0 Nam Định 1.62003582E8 Xuất sắc
7 40/2017/BD-ĐTCB Đặng Thị Thanh Minh 27066.0 Hà Tĩnh 042174000169 Giỏi
8 44/2017/BD-ĐTCB Lâm Hoàng Đăng 30036.0 Hà Nội 012048735 Giỏi
9 46/2017/BD-ĐTCB Trần Quang Trung 33702.0 Hà Nội 012880343 Xuất sắc
10 01/2017/BD-ĐTCB Bùi Anh Đức 33610.0 Hà Nội 01288945 Xuất sắc
11 08/2017/BD-ĐTCB Hà Thị Hồng Hạnh 29592.0 Hà Nội 1.11564485E8 Giỏi
12 22/2017/BD-ĐTCB Lê Đức Hạnh 33145.0 Hà Nội 012808844 Xuất sắc
13 25/2017/BD-ĐTCB Nguyễn Mạnh Tùng 31692.0 Hà Nội 013016106 Xuất sắc
14 26/2017/BD-ĐTCB Đỗ Thị Thanh Huyền 29383.0 Thái Bình 034180001928 Xuất sắc
15 31/2017/BD-ĐTCB Bùi Mạnh Toán 33676.0 Ninh Bình 013583843 Xuất sắc
16 37/2017/BD-ĐTCB Trần Thị Lan Anh 26879.0 Thanh Hóa 038173000187 Xuất sắc
17 38/2017/BD-ĐTCB Văn Thanh Xuân 26024.0 Hà Nội 011487167 Xuất sắc
18 42/2017/BD-ĐTCB Phan Thị Thanh Loan 32016.0 Nam Định 1.62677835E8 Xuất sắc
19 43/2017/BD-ĐTCB Nguyễn Quỳnh Anh 33963.0 Nghệ An 040192000038 Giỏi
20 49/2017/BD-ĐTCB Nguyễn Thị Vân Anh 32328.0 Hà Nội 1.12299777E8 Xuất sắc