THÔNG TIN KHÓA HỌC


KHÓA HỌC ĐàO TạO đấU THầU Cơ BảN đốI VớI LựA CHọN NHà THầU

Tên cơ sở đào tạo Trung tâm nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ Khu vực Miền Nam
Thời gian đào tạo Từ 04/10/2018 đến 06/10/2018
Ngày cấp chứng chỉ 10/10/2018 Giảng viên đào tạo NGUYỄN ĐẮC TOÀN
Người ký chứng chỉ Phạm Kim Long Chức vụ Giám đốc
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Nơi sinh Số CMND/Số hộ chiếu Xếp loại
1 010/ĐTCB- CSP Nguyễn Anh Hoàng 19/7/1979 Trà Vinh 334053036 Xuất sắc
2 006/ĐTCB- CSP Nguyễn Thị Bạch Vân 29/01/1971 Trà Vinh 334099727 Xuất sắc
3 022/ĐTCB- CSP Nguyễn Thị Bạch Cúc 05/7/1972 Trà Vinh 334492651 Giỏi
4 015/ĐTCB- CSP Nguyễn Bạch Vân 07/12/1972 Trà Vinh 334781487 Giỏi
5 003/ĐTCB- CSP Lưu Cao Cảnh 1967 Trà Vinh 334651835 Xuất sắc
6 002/ĐTCB- CSP Châu Thị Thanh Diệu 24/5/1984 Trà Vinh 334275906 Xuất sắc
7 017/ĐTCB- CSP Đoàn Dương Chí Thiện 03/4/1989 Vĩnh Long 334443697 Xuất sắc
8 021/ĐTCB- CSP Đào Hoàng Thu Điệp 20/9/1975 Vĩnh Long 334864119 Giỏi
9 026/ĐTCB- CSP Mai Thanh Điền 01/01/1981 Trà Vinh 334090740 Xuất sắc
10 001/ĐTCB- CSP Dương Hoàng Sum 15/7/1974 Trà Vinh 334017584 Xuất sắc
11 012/ĐTCB- CSP Võ Thảo Duy 18/7/1993 Trà Vinh 334839509 Giỏi
12 013/ĐTCB- CSP Giang Thị Thu Thủy 1980 Trà Vinh 334205726 Xuất sắc
13 014/ĐTCB- CSP Trần Hải Hà 24/3/1989 Trà Vinh 334555457 Giỏi
14 023/ĐTCB- CSP Nguyễn Thị Hằng Ni 15/02/1974 Vĩnh Long 334442248 Xuất sắc
15 009/ĐTCB- CSP Trương Thị Thu Hiền 05/02/1977 Thái Bình 334954536 Xuất sắc
16 016/ĐTCB- CSP Lê Hoàng Quyên 06/11/1993 Trà Vinh 334825277 Xuất sắc
17 019/ĐTCB- CSP Huỳnh Thị Hồng Thu 01/4/1987 Hậu Giang 335014899 Xuất sắc
18 020/ĐTCB- CSP Huỳnh Thị Hồng Nhung 26/6/1987 Trà Vinh 334485072 Xuất sắc
19 025/ĐTCB- CSP Trần Thị Hồng Yến 21/01/1980 Trà Vinh 334074546 Xuất sắc
20 028/ĐTCB- CSP Hứa Tiến Phúc 12/04/1979 Trà Vinh 334073280 Xuất sắc
Có 29 kết quả được tìm thấy

QUAY LẠI