BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

1.Tên Hợp đồng
2.Tên nhà thầu trúng thầu
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch
SDT NN FAX NN
Email NN Website NN
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có)
SDT VN FAX VN
Email VN Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ đến
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm

QUAY LẠI