BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bà Tarisa Watanagase để thực hiện gói thầu Nhóm chuyên gia quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng (ST2) thuộc dự án Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng (Dự án FSMIMS) thực hiện tại Việt Nam với giá hợp đồng là 35000USD, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng CTR#SBV-FSMIMS-ST2-TARISA
2.Tên nhà thầu trúng thầu Bà Tarisa Watanagase
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 99 Baring 3, Sukumvit 107, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
SDT NN 0 FAX NN 0
Email NN tarisaw@bot.or.th Website NN
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) không
SDT VN FAX VN
Email VN Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 06/01/2012 đến 31/12/2012
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 0 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 1 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Bà Tarisa Watanagase, sinh ngày 30/11/1949, Số hộ chiếu: Y841735

QUAY LẠI