BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa PVGAS (PVGAS South) và C. Melcher GMBH & Co. Singapore Branch để thực hiện gói thầu "Cung cấp 10 Module Composite 20 feet" với giá hợp đồng là 43.115,00 (triệu VND), thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng "Sales Contract No. 03/2010/ PVGas South-C.Melchers (24/06/2010)
2.Tên nhà thầu trúng thầu C. Melcher GMBH & Co. Singapore Branch
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 105 Thomson Road #24-01/05 United Square Singapore 307591
SDT NN 65 96824142 FAX NN 65 62599111
Email NN Không có thông tin Website NN melchers.com.sg
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Không có thông tin
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 24/06/2010 đến 04/12/2010
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: Không có thông tin người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI