BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam và Công ty TNHH TVXD Meinhardt (Việt Nam)để thực hiện gói thầu Gói thầu tư vấn giám sát thuộc dự án XD cao ốc văn phòng 20 Phạm Ngọc Thạch với giá hợp đồng là 5.940,00 (triệu VND), thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng 1210/2009/HĐ-KT, ngày 12/10/2009
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty TNHH TVXD Meinhardt (Việt Nam)
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 501 Swnston street Melbourne 3000 Victoria, Australia.
SDT NN 61-3 86761200 FAX NN 61-3 8676101
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) 259B Hai Bà Trưng, Q3 Tp. Hồ Chí Minh
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 12/10/2009 đến 12/04/2011
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 28 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 1 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI