BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa PVD Well Services và BJ để thực hiện gói thầu Bộ thiết bị kéo thả ống chống với giá hợp đồng là 5.978,88 (triệu VND), thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng "02-2009/PVDWS/TUBULAR-0304 Ngày 17/05/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu BJ
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 17 Tuas Avenue 3, Singapore 639414
SDT NN 65.6877.8700 FAX NN 65.6877.8707
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Không có thông tin
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Không có thông tin Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 17/05/2010 đến 10/09/2010
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: Không có thông tin người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 8 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI