BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa NASOS và DESMIRO-CLEAN A/S để thực hiện gói thầu Mua mới trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu (thưộc dự án mua sắm trang thiết bị ứng phó sự cố trà dầu năm 2010 với giá hợp đồng là 390.695,37 USD, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng HĐ Số: 09-2010/NASOS-RO-CLEAN ngày 06/9/2010; thời gian thực hiện hợp đồng 12 tuần kể từ khi mở LC
2.Tên nhà thầu trúng thầu DESMIRO-CLEAN A/S
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch Hestehaven 61, DK -52560 Odense -S Denmark
SDT NN +45 6548 1610 FAX NN +45 6548 1615
Email NN Không có thông tin Website NN Không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) Phòng 1708 tấng 17, số 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
SDT VN FAX VN Không có thông tin
Email VN Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 01/06/2011 đến 01/06/2011
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 7 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 0 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: Không có thông tin
 - Đội trưởng: Không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm Không có thông tin

QUAY LẠI