BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Chi nhánh Viện dầu khí Việt Nam - Trung tâm ứng dụng và chuyển giao Công nghệ và nhà thầu Aspen Technology Pte.Ltd để thực hiện gói thầu Đầu tư mua sắm phần mềm thiết kế mô phỏng hệ thống công nghệ khí thuộc dự án Đầu tư mua sắm phần mềm thiết kế mô phỏng hệ thống công nghệ khí thực hiện tại Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội với giá hợp đồng là 64.055 USD, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng Hợp đồng số ID#29184, ký ngày 23/12/2010
2.Tên nhà thầu trúng thầu Aspen Technology Pte.Ltd
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 200 Wheeler Road Burlington, MA 01803 USD
SDT NN +1-781-221-6400 FAX NN +1-617-812-0322
Email NN james.keng@aspentech.com Website NN SG
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) SB
SDT VN FAX VN F
Email VN S Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 03/01/2011 đến 11/01/2011
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: VD người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: G người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án:
 - Đội trưởng:
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm

QUAY LẠI