BáO CáO THôNG TIN CủA NHà THầU NướC NGOàI TRúNG THầU TạI VIệT NAM

Căn cứ hợp đồng CTR#SBV-FSMIMS-ST3 ngày 25/03/2015 ký giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Chủ đầu tư) và công ty Leading Associates, LLC (Mỹ) với giá ký hợp đồng 260.201,21 USD và 418.803.985 VND với thời gian thực hiện gói thầu là từ 01/03/2015 đến 31/12/2016, thông tin về nhà thầu trúng thầu như sau:
1.Tên Hợp đồng hợp đồng CTR#SBV-FSMIMS-ST3 ngày 25/03/2015
2.Tên nhà thầu trúng thầu Công ty Leading Associates, LLC (Mỹ)
3.Địa chỉ đăng ký tại nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu mang quốc tịch 108 West 13th Street, Wellington, Delaware 19801, Mỹ
SDT NN không có thông tin FAX NN không có thông tin
Email NN không có thông tin Website NN không có thông tin
4.Địa chỉ chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam(nếu có) không có
SDT VN FAX VN không có
Email VN không có Website VN
5.Thời gian thực hiện gói thầu: Từ 01/03/2015 đến 31/12/2016
6.Tổng số cán bộ, chuyên gia được huy động để thực hiện gói thầu:  - Tổng số cán bộ, chuyên gia Việt Nam: 2 người
 - Tổng số cán bộ, chuyên gia Nước ngoài: 7 người
 - Cố vấn trưởng:
 - Giám đốc dự án: 1
 - Đội trưởng: không có thông tin
7.Tên ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu của cán bộ chủ chốt thực hiện gói thầu, bao gồm 1. Ông James Guida, ngày tháng năm sinh:01/08/1949, số hộ chiếu: 422050351 2. Ông Martin Crow, ngày tháng năm sinh: 10/08/1955, số hộ chiếu 488253818 3.Ông Eric Okitomo, ngày tháng năm sinh: 13/12/1974, số hộ chiếu: 466545172 4. Ông Nicholas Small, ngày tháng năm sinh: 25/02/1961, số hộ chiếu: 801574855 5. Ông Lary Wanget, ngày tháng năm sinh: 29/05/1968, số hộ chiếu: F775668 6. Ông Fetri Maftach, ngày tháng năm sinh: 19/02/1969, số hộ chiếu: A8775361. 7. Ông Jordan Weinstock, ngày tháng năm sinh: 12/06/1958, số hộ chiếu: 506255413

QUAY LẠI