DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 20117 kết quả.
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Cơ sở đào tạo Ngày cấp chứng chỉ Xếp loại
1 041-02/18/ĐTCB-IEDI Đinh Hải Hà 19/06/1981 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
2 042-02/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Đại Dương 24/04/1984 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
3 043-02/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Tuấn Minh 27/08/1992 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
4 044-02/18/ĐTCB-IEDI Đặng Thị Nga 06/01/1990 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
5 045-02/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Văn Thái 15/01/1988 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
6 046-02/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Thị Hồng 03/09/1992 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
7 047-02/18/ĐTCB-IEDI Đoàn Đức Kiên 06/06/1983 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
8 048-02/18/ĐTCB-IEDI Phạm Văn Hiệp 10/10/1987 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
9 049-02/18/ĐTCB-IEDI Lê Văn Chiến 19/12/1972 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
10 050-02/18/ĐTCB-IEDI Hoàng Tuấn Anh 16/01/1975 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
11 051-02/18/ĐTCB-IEDI Trần Viết Chở 10/05/1974 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
12 052-02/18/ĐTCB-IEDI Ngô Minh Tuấn 09/08/1972 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
13 053-02/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Hữu Quân 04/11/1980 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
14 054-02/18/ĐTCB-IEDI Đào Huy Khánh 06/08/1987 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
15 055-02/18/ĐTCB-IEDI Cao Tuấn Dũng 28/01/1992 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
16 056-02/18/ĐTCB-IEDI Đinh Viết Luân 04/07/1976 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
17 057-02/18/ĐTCB-IEDI Đào Xuân Dương 04/10/1978 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
18 058-02/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Xuân Hoàng 02/09/1974 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
19 059-02/18/ĐTCB-IEDI Nguyễn Văn Trung 02/12/1973 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi
20 060-02/18/ĐTCB-IEDI Trần Phương Dung 27/01/1985 Viện Phát triển Kinh tế quốc tế, Chi nhánh Công ty cổ phần Đào tạo nhân tài Việt 06/03/2018 Giỏi