DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 17591 bản ghi.
Số TT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Cơ sở đào tạo Ngày cấp chứng chỉ Xếp loại
1 1.0 Đặng Thanh Quyền 13/07/1976 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
2 10.0 Nguyễn Đình Thắng 26/10/1983 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
3 11.0 Nguyễn Văn Định 20/12/1981 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Khá
4 12.0 Nguyễn Thị Hiền 06/05/1969 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
5 13.0 Phạm Thị Thu Phương 02/01/1992 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
6 14.0 Nguyễn Thị Thu Huyền 16/10/1993 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
7 15.0 Phạm Thị Thơm 12/08/1990 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
8 16.0 Lê Thị Tuyết 07/06/1986 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
9 17.0 Đỗ Hữu Quân 20/08/1987 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Khá
10 18.0 Đào Thị Liên 08/11/1982 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
11 19.0 Vũ Thị Kim Thoa 02/01/1990 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Khá
12 2.0 Đặng Minh Thi 09/7/1978 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
13 20.0 Nguyễn Thị Phương Lan 28/01/1977 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
14 21.0 Lê Đinh Thắng 14/07/1975 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
15 22.0 Võ Thị Hương 19/11/1987 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
16 23.0 Trần Chí Thành 22/06/1982 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
17 24.0 Nguyễn Khánh Đề 24/02/1972 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
18 25.0 Nguyễn Thị Hải Vân 25/11/1991 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
19 26.0 Nguyễn Thị Quỳnh 23/05/1986 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Giỏi
20 27.0 Nguyễn Thu Quỳnh 01/09/1991 CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI 02/11/2016 Khá