DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 31924 kết quả.
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Cơ sở đào tạo Ngày cấp chứng chỉ Xếp loại
1 1178/PNP Nông Văn Tuân 06/11/1967 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
2 1179/PNP Quách Thị Nga 20/10/1972 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
3 1180/PNP Nông Thị Đay 03/01/1979 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
4 1181/PNP Nguyễn Văn Việt 06/12/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
5 1182/PNP Phan Thị Huệ 09/09/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
6 1183/PNP Hoàng Thị Thoan 28/12/1976 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
7 1184/PNP Triệu Thị Hằng 02/07/1977 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
8 1185/PNP Trần Thị Mai 17/02/1984 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
9 1186/PNP Trần Văn Bốn 09/12/1980 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
10 1187/PNP Hoàng Đình Thi 25/07/1987 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
11 1188/PNP Dương Văn Hưng 06/05/1984 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
12 1189/PNP La Văn Tiến 06/09/1983 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
13 1190/PNP Đàm Thị Huệ 03/10/1983 CÔNG TY CỔ PHẦN PRO PHƯƠNG NAM 20/10/2017 Giỏi
14 48-15/CFTD-inn/2017 Hoàng Trí Công 16/01/1983 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 24/10/2017 Xuất sắc
15 49-15/CFTD-inn/2017 Lê Quang Hoàng 01/09/1983 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 24/10/2017 Xuất sắc
16 50-15/CFTD-inn/2017 Nguyễn Phi Hà 10/07/1979 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 24/10/2017 Xuất sắc
17 51-15/CFTD-inn/2017 Nguyễn Thị Quyền Hoa 17/02/1982 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 24/10/2017 Xuất sắc
18 52-15/CFTD-inn/2017 Huỳnh Hồ Anh Đức 15/07/1987 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 24/10/2017 Giỏi
19 53-15/CFTD-inn/2017 Bùi Ngọc Diệp 07/12/1975 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 24/10/2017 Xuất sắc
20 54-15/CFTD-inn/2017 Hoàng Văn Linh 10/10/1987 Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo 24/10/2017 Xuất sắc