DANH SÁCH HỌC VIÊN

Có 35069 kết quả.
STT Số chứng chỉ Tên học viên Ngày sinh Cơ sở đào tạo Ngày cấp chứng chỉ Xếp loại
1 486 /ĐTCB Trương Chí Bình 29809.0 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
2 487 /ĐTCB Nguyễn Thiện Châu 01/01/1989 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
3 488 /ĐTCB Phùng Khánh Duy 01/01/1980 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
4 489 /ĐTCB Bùi Văn Hiền 16/04/1974 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Giỏi
5 490 /ĐTCB Phan Kim Hoàng 15/12/1983 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Giỏi
6 491 /ĐTCB Nguyễn Thị Huế 31187.0 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Giỏi
7 492 /ĐTCB Trịnh Minh Hưng 22/02/1990 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
8 493 /ĐTCB Phạm Thị Hương 12/1/1979 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
9 494 /ĐTCB Đặng Huy Lam 30/07/1978 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
10 495 /ĐTCB Nguyễn Phạm Ngọc Lan 31/07/1979 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Giỏi
11 496 /ĐTCB Trần Nguyễn Khánh Linh 10/04/1995 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Giỏi
12 497 /ĐTCB Phạm Thị Thanh Mai 01/08/1987 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Giỏi
13 498 /ĐTCB Nguyễn Huỳnh Thủy Ngân 16/09/1992 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
14 499 /ĐTCB Trần Thị Thùy Ninh 27/01/1981 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
15 500 /ĐTCB Hồ Văn Sinh 27/10/1991 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Giỏi
16 501 /ĐTCB Phạm Chí Vũ Thắng 19/01/1994 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
17 502 /ĐTCB Đinh Thị Lệ Thanh 18/01/1982 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
18 503 /ĐTCB Lê Hồ Anh Thi 02/01/1982 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
19 504 /ĐTCB Phan Văn Thiên 18/06/1989 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Khá
20 505 /ĐTCB Đỗ Đức Thịnh 17/10/1995 Viện Nghiên cứu Khoa học Lãnh đạo và Quản trị Doanh nghiệp 19/09/2018 Giỏi